Laravel 4 i 5 Facade Code completion (Update)

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Nowi użytkownicy Laravel4 mają przeważnie problem ze sowim IDE, ponieważ L4 posiada Aliasy dla typowych Fasad np. Route::, Form:: itp.

  Niestety po wpisaniu Route:: nie ukażą nam się dostępne metody. Aby temu zaradzić został stworzony generator który to tworzy plik php z metodami dost. w frameworku.

  Do pobrania z GH: https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper
  lub już skompilowany plik przez autora: _ide_helper.php

  Plik należy umieścić w katalogu naszego projektu i pozwolić IDE aby zeskanowało go.
  Od tego momentu mamy dostępne rozszerzenie metod statycznych typu Route:: itp.

  Update 02-2015

  Wraz z publikacją Laravel 5 wtyczka doczekała się działającej wersji. Już teraz można generować plik helpera pod L5.
  Jeżeli zainstalujemy paczkę doctrine/dbl to uzyskamy możliwość utworzenia komentarzy w Modelach z nazwami dostępnych pól w BD oraz Mutatorach, Akcesorach i innych dobrociach.
  Przykładowy komentarz wygląda tak:

  /**
   * App\User
   *
   * @property integer $id 
   * @property string $name 
   * @property string $email 
   * @property string $password 
   * @property string $remember_token 
   * @property \Carbon\Carbon $created_at 
   * @property \Carbon\Carbon $updated_at 
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereId($value)
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereName($value)
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereEmail($value)
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User wherePassword($value)
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereRememberToken($value)
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereCreatedAt($value)
   * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereUpdatedAt($value)
   */

  Top